در این نشست تاکید شد که افشاگری درمان فساد نیست ودر ایران فساد به طور معول از طریق شکستن قانون صورت نمی گیرد بلکه قابلیت تفسیرهای مختلف از قانون زمینه ساز فساد است .

همچنین تاکید شد که هیچ جامعه و فردی از فساد در امان نیست واگر فساد را یک بیماری بدانیم دامنه آن از یک سرماخوردگی ساده آغاز می شود و تا وضعیت وخیمی ادامه می یابد که عاقبتش مرگ است .

حسن عابدی جعفری؛عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این نشست یادآور شد که برخی جوامع به خاطر فساد از بین رفته اند . به گفته او فساد مانند موریانه ای می ماند که در مرحله نخست مخفی است و زمانی متوجه آن می شویم که ساختمان استقامت خود را از دست داده و ممکن است بر روی سر ما خراب شود .

به گفته او فساد مرز نمی شناسد و درحالی که وضعیت فساد وخیم شده ما هنوز در حال درمان های خانگی هستیم.

عابدی تاکید کرد که فساد بزرگ در مرحله قانون گذاری است زیرا ریل گذاری به گونه ای انجام می شود که سازمان گرفتار فساد شود .

در این نشست به فسادهایی که می تواند ستادهای انتخاباتی را تهدید کند هم پرداخته شد .

دراین نشست وضعیت ایران درحوزه مبارزه با فساد هم مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان تاکید داشتند وضعیت ایران در بررسی های جهانی ، جایگاه مناسبی نیست .

نشست گلوگاه های تولید فساد در مدیریت شهری با حضور حسن عابدی جعفری،عضو هیات علمی دانشگاه تهران و سید امیر منصوری ؛عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پژوهشکده نظر برگزار شد.

در این نشست تاکید شد که افشاگری درمان فساد نیست ودر ایران فساد به طور معول از طریق شکستن قانون صورت نمی گیرد بلکه قابلیت تفسیرهای مختلف از قانون زمینه ساز فساد است .

همچنین تاکید شد که هیچ جامعه و فردی از فساد در امان نیست واگر فساد را یک بیماری بدانیم دامنه آن از یک سرماخوردگی ساده آغاز می شود و تا وضعیت وخیمی ادامه می یابد که عاقبتش مرگ است .

حسن عابدی جعفری؛عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این نشست یادآور شد که برخی جوامع به خاطر فساد از بین رفته اند . به گفته او فساد مانند موریانه ای می ماند که در مرحله نخست مخفی است و زمانی متوجه آن می شویم که ساختمان استقامت خود را از دست داده و ممکن است بر روی سر ما خراب شود .

به گفته او فساد مرز نمی شناسد و درحالی که وضعیت فساد وخیم شده ما هنوز در حال درمان های خانگی هستیم.

عابدی تاکید کرد که فساد بزرگ در مرحله قانون گذاری است زیرا ریل گذاری به گونه ای انجام می شود که سازمان گرفتار فساد شود .

در این نشست به فسادهایی که می تواند ستادهای انتخاباتی را تهدید کند هم پرداخته شد .

دراین نشست وضعیت ایران درحوزه مبارزه با فساد هم مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان تاکید داشتند وضعیت ایران در بررسی های جهانی ، جایگاه مناسبی نیست .