هوشمندسازی بخش‌های کشاورزی و دامداری با خرید تضمیمی و قراردادی.

یارانه‌ها از ابتدای زنجیره تامین غذایی باید به آخر زنجیره منتقل شود تا فساد و قاچار از بین برود.