محمود سریع القلم، درباره ویژگی‌های کشورهای خاورمیانه در این مسیر تصریح کرد: در کشورهای شرق آسیا برخلاف خاورمیانه، نخبگان سیاسی تکروی ندارند و این تفکر وجود ندارد که ما یک کشور خاص هستیم.

او تاکید کرد: توسعه یک تصمیم است و با استفاده از یک مثال به تشریح آن پرداخت.

نسخه کامل در سایت اکوایران