محمود سریع القلم می‌گوید: مرور تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد بخش زیادی از آنها برای دستیابی به این هدف تلاش کرده‌اند روندهای آتی جهانی را مطالعه و براساس آن به مسیرهایی برای تولید ثروت دست پیدا کنند.

به گفته او این تجربیات حاکی از  آن است که برای توسعه یافتن و تولید ثروت دارا بودن منابع طبیعی ملاک نیست.

نسخه کامل در تلگرام 

نسخه کامل در سایت