او ادامه می‌دهد که افراد «طبیعتا ارزیابی از زندگی روزمره دارند و وضعیت زندگی روزمره آنها در شرکت یا عدم شرکت آنها در انتخابات تاثیر دارد.»  

او معتقد است که این موضوع در همه گروه‌های متوسط شهری، فرودست شهری و طبقه روستاییان مشترک است.

نسخه کامل در سایت اکوایران