از آن طرف، مسعود پزشکیان سعی کرد در برابر رویکرد غیرمنتظره جلیلی، آرامش خود را حفظ کند و از قالب همیشگی خارج نشود. آیا او توانست سبد رای خود را حفظ کند و به سمت آرای مرددین گام بردارد؟ 

رحمن قهرمانپور، تحلیلگر سیاسی بررسی می کند.