او در مدت ۶۰ روز حدود ۲۰ انتصاب داشت. 

انتصاباتی از رده برخی مدیران ادارات کل تا مشاور و معاونان وزیر. اما او به یک موضوع قابل تامل اشاره می‌کند: «عزل برخی مدیران به دلیل فسادهای اقتصادی و جرائم امنیتی»!

شنیده شدن این گزاره از وزیری که در دو ماه رکورد عزل و نصب را زده می‌تواند به تعبیری تصفیه بزرگ در ابروزارتخانه‌ای باشد که هم و پتروشمی مدیریت می‌کند، هم صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را. 

گزارش اکوایران را ببینید.