علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه مارکت‌تایمز میگوید بسته به سیاست های فدرال رزرو و تورم آمریکا،‌ ممکن است ین بتواند خود را تقویت کند.