اما هرگاه این سیاست در دستور کار قرار می گیرد سایر بازارهای متشکل به افزایش سود واکنش نشان داده و برخی نیز شبهه افزایش هزینه تولید را مطرح می کنند. به همین دلیل سئوال دائمی روی میز سیاست گذار این است که چگونه هم از ریال دفاع کند و هم از تولید.

برخی کارشناسان با اشاره به تجربه جهانی پیشنهاد می دهند ابزارهایی در بازار سرمایه تعریف شده که می توان با آن یک تیر و دو نشان زد. یعنی علاوه بر اینکه پس انداز ریالی را جذاب کرد می توان پُلی برای دسترسی آسان تر واحدهای تولیدی به منابع مالی نیز فراهم کرد.

کراد فاندینگ (crowd funding) یکی از ابزارهایی است که می تواند مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد تا به کمک آن هم پس انداز ریالی برای سرمایه گذاران جذاب شود، هم واحدهای تولیدی به راحتی بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را کسب کنند.