طبق ارقام ارائه شده، تراز تجاری ایران بدون احتساب نفت، خدمات و تجارت چمدانی منفی شده است. به بیان دیگر، ایران در سال گذشته بیش‌تر واردکننده بوده است تا صادرکننده. این در حالی است که اگر نفت را وارد این معادله کنیم، تراز تجاری مثبت می‌شود. با اینحال تراز تجاری با نفت هم در سطحی کمتری از سال ۱۴۰۱ قرار می گیرد. 

اکوایران در این ویدئو بیش‌تر به این موضوع پرداخته و مهم‌ترین آمارهای تجارت در سال ۱۴۰۲ را بررسی کرده است.