در بخش اول برنامه متراژ، چند مورد از واحدهای فایل شده در این دو نیمه پایتخت را مقایسه کردیم. ترجیح شما کدام است؟