اضافه رشد قیمت در مقایسه با تورم ناشی از چیست؟ کاهش عرضه؟ افزایش تقاضا؟ یا پای یک عامل دیگر در میان است؟