برخی کارشناسان اعتقاد دارند نقدینگی موجود که بر اساس آمارها به سطح ۵۶۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده، می‌تواند در تامین مالی این به عنوان یک اهرم کمکی باشد. این ایده چقدر می‌تواند عملیاتی شود؟

سعید اسلامی بیدگلی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی - به این پرسش، پاسخ می‌دهد.