آنطور که احسان خاندوزی گفته این افزایش سرمایه قرار است صرف تامین مالی وعده مسکنی دولت شود. باتوجه به اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی معتقد است اجرای این طرح نیازمند ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول است این سوال مطرح می شود که آیا بانک مسکن با این شارژ از عهده وعده مسکن چهار میلیونی بر می آید یا آنکه تجربه مسکن مهر در خط اعتباری از بانک مرکزی تکرار می شود؟ 

احسان راکعی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در این برنامه متراژ به این سوال پاسخ میدهد.