این گزارش ضمن بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم فرونشست در شهر به آثاری همچون ترک خوردن، کج شدن، فروریختگی و فرسودگی بناها نیز اشاره کرده است.

براساس این گزارش اصفهان بیشترین آثار سو ناشی از فرونشست را تجربه کرده است.