مهران بهنیا، پژوهشگر اقتصادی اما با اشاره به تجربه های موفق سیاستگذار پولی در سایر کشورها در این حوزه، چگونگی اثرگذاری این تصمیم بر روند بازار مسکن را توضیح می دهد