البته برخی نمایندگان در خانه ملت، با این بخش از طرح مخالفت کردند و معتقد بودند این ماده از طرح، ضمانت اجرایی ندارد. با این حال، زور نمایندگان مخالف به زور نمایندگان موافق این ایده نرسید.


اصل ایده مجلس البته تکراری است؛ ایده تعیین قیمت برای بازار مسکن و اجاره ۱۱ سال پیش هم در دولت احمدی نژاد مطرح شده بود.


ایده مجلس یازدهم، بازار اجاره را کنترل می‌کند؟