باگذشت دو سال از آغاز دولت سیزدهم، رییسی از اجرای این وعده خود عقب نشینی کرده است. اما گذشته از این وعده، کارنامه عملکرد دولت در سایر بخش های حوزه مسکن قابل تامل است.

تیراژ صدور پروانه های ساختمانی ، سرمایه گذاری ساختمانی و میانگین دوساله رشد اجاره بها از جمله بخش هایی است که وضعیت قابل تاملی در این دولت نسبت به دولت گذشته دارد.

در این برنامه متراژ حجت میرزایی، اقتصاددان با نگاهی به آمارهای این سه بخش و مقایسه آن با سال های گذشته، به این سوال پاسخ داده است که با روند فعلی، سمت و سوی بازار مسکن تا پایان دولت سیزدهم چگونه است؟