او می‌گوید شورای شهر تهران اکنون توجه ویژه‌ای به کارمندان شهرداری دارند.