بند ۱ مصوبه ۶۶۶ کمیسیون ماده ۵ بدون نظر گرفتن نقش قانونی شورای شهر تهران و نقش قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مسیر تصویب، ابلاغ و عملیاتی سازی را طی کرده است.
این مصوبه با کمترین محاسبه (طبق گزارش ارائه شده توسط معاونت طرح های موضعی و موضوعی اداره کل شهرسازی و طرح های شهری در کمیسیون ماده ۵) بیش از ۶۲هزار واحد و نزدیک به حدود ۱۸۷ هزار نفر جمعیت به شهر تهران اضافه می کند.این درحالی است که اگر محاسبات کارشناسان شورای شهر تهران در نظر گرفته شود این مصوبه حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی و جمعیتی بیش از ۷۰۰هزار نفر را به تهران تحمیل می کند
تکلیف تراشی این مصوبه برای دیگر دستگاه ها تامین انرژی نظیر برق، آب، گاز و تامین سرانه های خدماتی ، درمانی، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، پارکینگ، فضای سبز، حمل و نقل عمومی و… است .
در کنار این چالش های قانونی، تشدید شلوغی و تراکم جمعیت، بروز انواع آلودگی های محیطی و هوا، فشار ترافیک و مسائل مدیریت بحران، حاکی از لبریزی و سرریزی روزافزون پایتخت و رسیدن به آستانه خطوط قرمز شهرسازی دارد.