این عضو شورای شهر تهران از انتخاب همزمان اعضای شورای شهر و شهردار منتخب توسط رأی مستقیم مردم استقبال می‌کند و می‌گوید: قانون‌گذار به دنبال این بود که انتخاب شهردار با رأی مردم باشد، اما به راه افتادن این کارزارها نشان می‌دهد که بخشی از مردم از تصمیمات مدیریت شهری احساس خطر کرده‌اند و چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند.