مهدی اقراریان در این جلسه  تاکید کرد هنوز قرارداد چین و شهرداری تهران را دریافت نکرده است.

احمد صادقی هم با اشاره به حادثه افتادن یکی از عوامل خدمات شهری در مسیل‌های منطقه ۱۵ بر لزوم رعایت دستورالعمل استقرار و نظام نگهداشت اچ اس ای در مناطق تاکید کرد و گفت ساختار اچ اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است.