اسفندیار زبردست، شهرساز و مدرس دانشگاه در نشست تداخل نهادی در نظام برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای ایران تاکید کرد: «وقتی وظایفی که بر عهده شورای عالی است را نگاه می‌کنید، می‌بینید که هیچکدام از کارهایی که اکنون شورای عالی انجام می‌دهد بر عهده‌اش نیست بی‌دلیل نیست که ۶۰ مصوبه شورای عالی شهرسازی در فاصله سال‌های ۶۰ تا ۹۰ باطل شده است.»