این پرسش کلیدی بود که در نشست روز یکشنبه سوم تیرماه، در محل دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران از تعدادی از شهرسازان و اقتصاددانان پرسیده شد. نشستی که در آن تعدادی اقتصاددان نهادگرا حضور داشتند و تاکیدشان بر توسعه و داشتن الگو و برنامه‌ریزی برای توسعه بود و گروه دیگری هم که غالبا از شهرسازان بودند تاکیدشان بر این بود که اساسا تداخل نهادی مساله نیست و موضوع به مدیران در جایگاه‌هایشان ارتباط پیدا می‌کند.

در این جلسه برخی از جامع نبودن قانون جامع شهرسازی گفتند و در بخش دیگری از این نشست یک کارشناس شهرسازی درباره تجربه طرح جامع شهری اصفهان نیز توضیحاتی داد.

در این نشست، حجت میرزایی، اقتصاددان؛ رسول زرگرپور، معاون سابق وزیر نیرو و استاندار اصفهان؛ محمود اولاد، پژوهشگر اقتصادی؛ اسفندیار زبردست، شهرساز و کمال اطهاری، پژوهشگر توسعه حضور داشتند.