همچنین اضافه میکند که به دلیل مشکلات اقتصادی ده ساله اخیر، کیفیت ساخت مسکن به طور محسوسی افت کرده است.

مشروح گفتگو را در سایت اکوایران ببینید.