در گفتگوی اکوایران با جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجنیا تک آمریکا به این سؤال پرداخته‌ایم که برای جلوگیری از دام تورم‌های بالا، دولت برای کسری بودجه چه کند؟

چه گزینه‌هایی پیش روی دولت است؟ به عنوان مثال دولت می‌تواند حقوق کارمندان خود را یک سال ثابت نگه دارد که کل مردم دچار آسیب نرسند؟ یا در یک سیاست ریاضتی یک سال بودجه آموزش و سلامت را افزایش ندهد؟