قیمت سکه امامی در روزهای اخیر بین دو محدوده ۱۲ میلیون و ۵۰۰ و ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حرکت کرده است. با این حال، دو محدوده دیگر هستند که برای بازیگران بازار سکه اهمیت بیشتری دارند. برای نزولی های بازار فلز گران بهای داخلی، محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اهمیت دارد. سکه بازان اعتقاد دارند که در صورت شکست این محدوده، سکه وارد فاز نزولی میان مدت خواهد شد.

سکه پشت خطی

روند قیمت سکه در روزهای اخیر نشان می دهد که بازار فاصله نزدیکی با شکست محدوده ۱۲ میلیون و۲۰۰ هزار تومان ندارد. در گام اول، بازار هنوز نتوانسته است زیر محدوده ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نشود و تا این امر صورت نگیرد، فلز گران بهای داخلی شانس شکست حمایت محکم تر را ندارد. در کنار این ارزش ذاتی سکه به بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بازگشته است و این موضوع نیز انتظارات نزولی را در بازار فلز گران بهای داخلی کم رنگ می کند.

جدا از دو حمایت ۱۲ میلیون و ۵۰۰ و ۱۲ میلیون و۲۰۰ هزار تومان که برای بازار سکه اهمیت دارند، یک محدوده مقاومتی نیز برای سکه بازان بسیار قابل توجه است. این محدوده ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که در سال جاری هرگز فلز گران بهای داخلی نتوانسته است بالای آن تثبیت شود.

سکه البته برای شکست این مرز نیز کار دشواری دارد. به عنوان مثال، فلز گران بهای داخلی حداقل برای شکست محدوده یاد شده با اونس زیر هزار و ۸۰۰ دلار، نیاز دارد که اسکناس آمریکایی به حوالی مرز ۳۰ هزار تومانی برود.

حباب سکه و