چالش های افزایش نرخ ارز قبل و بعد از انقلاب

نحوه مواجهه با افزایش نرخ ارز در پنج دهه گذشته در این برنامه آقای دکتر موسی غنی نژاد با آقای دکتر محسن فردی که در زمان حکومت پهلوی در سازمان برنامه مشغول به فعالیت بوده اند در خصوص مواجهه با چالش های افزایش نرخ ارز به گفتگو نشسته و به بررسی رشد اقتصادی و نرخ تورم و علل موثر بر ایجاد تغییر بر این عوامل میپردازند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد