فرصت بزرگ خرید با سقوط شاخصها!

شاخص های مالی در بورس های جهان به ویژه آمریکا کاهش شدیدی یافته اند.این سقوط حاصل نگرانی‌ها از بروز رکود و عملکرد منفی برخی شرکت‌هاست.در این حال برخی کارشناسان معتقدند سقوط شاخص ها فرصت خرید پدید آورده است.مارک لسری ، یکی از این سرمایه گذاران است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد