جهان با بحرانی بلندمدت روبه روست!

دولت ها و بانک های مرکزی در حال اجرای برنامه های حمایتی برای جبران خسارت بحران همه گیری کرونا هستند.با این حال درخصوص میزان تاثیر این حمایتها بر احیای اقتصاد نظرات متفاوتی مطرح می شود. آنگل گوریا، دبیر کل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی دیدگاه خود را در این زمینه بیان کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد