تیمور رحمانی، اقتصاددان در این برنامه، راه‌حل دنیا را برای این مسئله را شرح می‌دهد و از عوارض وضعیتی می‌گوید که در آن تمامی آحاد اقتصادی در جستجوی رانت هستند.