در حال حاضر کمونیست ها بدون ترک قدرت رو به اصلاحات اقتصادی آورده اند در نظام اقتصادی مبتنی بر بخش دولتی و تعاونی، خصوصی ها و حتی سرمایه گذاران خارجی را به بازی گرفتند و ظرف ۳۵ سال و با اجرای برنامه نوسازی اقتصادی تحت عنوان «دوی موی» از اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد باز تبدیل شدند.