به گزارش اکو ایران، بررسی تورم تولید کننده در اقلام مهم حائز اهمیت بالایی است. چرا که رشد هزینه تولید در هر فصل به نوعی بیانگر رشد قیمت مصرف کننده در فصول آتی خواهد بود. ارزیابی رشد قیمت تولید در محصولات گاوداری صنعتی در زمستان سال گذشته نشان از کاهش نقطه ای و فصلی تورم دراین بخش ها داشته و نسبت به سال قبل افت پیدا کرده است.

روند تورم فصلی تولید کننده در زمستان 1400

شاخص کل هزینه تولید در محصولات گاوداری صنعتی در پایان 1400 نسبت به فصل قبل خود 3.2 درصد رشد داشته است. این میزان تورم در مقایسه با پاییز 1400 افتی نسبی داشته و 1.3 واحد درصد کمتر بوده است.

طبق مقایسه ها بالاترین میزان رشد هزینه تولید به گاو نرداشتی متعلق بوده که برابر با 9.5 درصد ثبت شده است.

کمترین تورم فصلی در زمستان 1400 نیز در کالای شیر از میان اقلام اصلی رقم خورده که معادل با 1.4 درصد بوده است.

اما مقایسه تورم فصلی این کالاها در زمستان سال قبل با مقطع مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد در تمام کالاهای مهم در محصولات گاوداری صنعتی افت تورم در قیاس با سال 99 ثبت شده است.

به عنوان مثال تورم فصلی گاو حذفی شیری در زمستان 99 برابر با 27.3 درصد بوده که در مقطع مشابه در سال جاری با 20.5 واحد درصد کاهش تا سطح  6.8 درصد تنزل پیدا کرده است.

به عبارت دیگر زمستان امسال کاهش تورم بیشتری در قیاس با سال قبل به ثبت رسیده است.

تورم

روند تورم نقطه ای تولید کننده محصولات گاوداری در زمستان 1400

اتفاقی که در زمینه تورم فصلی زمستان 1400 ثبت شد در قیاس نقطه ای نیز به ثبت رسیده است.

به طور کلی اقلام اصلی مورد بررسی در تورم تولید کننده برابر است با: گاو تلیسه غیر باردار، گاو شیری،گاو نر داشتی،گوساله پرواری، گاو حذفی شیری وازده، گوساله نر زیر چهار ماه، شیر، کود.

تورم نقطه ای کل محصولات در این فصلی برابر با 11.1 درصد بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته در حدود 57.5 واحد درصد کاهش داشته است. این تورم در زمستان سال 99 برابر با 68.6 درصد ثبت شده بود.

به طور کلی تورم نقطه ای عبارت از رشد شاخص قیمت در هر مقطع در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته است.

به بیان دیگر داده های مرکز آمار در زمستان امسال در این خصوص نشان می دهد هزینه تولید محصولات گاوداری های صنعتی کشور در پایان 1400  به طور کلی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته رشد کمتری داشته است.

اما با این حال بررسی تورم نقطه ای این محصولات به تفکیک اقلام اصلی نشان می دهد تورم تولید کننده در بخش کود بالاترین میزان را در زمستان امسال داشته که برابر با 51.6 درصد ثبت شده و تورم شیر نیز با 40.6 درصد رده بعدی را به ثبت رسانده است.

تورم