داوود دانش جعفری، وزیر پیشین اقتصاد در دولت نهم که سرانجام استعفا داد، در اولین رویداد بین المللی خصوصی سازی در ایران، در این باره توضیح می دهد. دانش جعفری معتقد است که خصوصی سازی، از اهداف اولیه خود دورمانده و قطار خصوصی‌سازی به مقصد نرسیده است.