این سوال بازتاب اعتراضاتی بوده که در مدت اخیر پیرامون نحوه دهک‌بندی افراد جامعه وجود داشته است.

 

پاسخ وزیر اقتصاد را ببینید.