به گزارش اکوایران؛ بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز آمار ایران، سهم اشتغال زایی بخش خدمات در استان تهران بسیار بالا است. از سوی دیگر سهم شاغلین بخش کشاورزی از کل شاغلین استان تهران بسیار ناچیز برآورد شده است. بررسی ها نشان می دهد بخش کشاورزی از حیث اشتغال زایی در میان استان های کشور، بیشترین اهمیت را در استان کرمان دارد. همچنین برای استان چهار محال بختیاری نیز بخش صنعت اهمیت بالایی دارد.

میزان اشتغال در 1400

کل تعداد شاغلین اقتصاد ایران در سال گذشته 23 میلیون و 447 هزار و 452  نفر برآورد شده است، این در حالیست که این رقم در سال 99 حدود 23 میلیون 263 هزار نفر به ثبت رسیده است. به بیان دیگر در سال 1400 نسبت به سال 99 بالغ بر 180 هزار نفر به جمعیت شاغل اقتصاد ایران افزوده شده است.

با وجود اینکه در سال گذشته 184 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده است اما درصد شاغلین به کل جمعیت حاضر در سن اشتغال کاهش پیدا کرده است. در سال 99 نسبت تعداد شاغلین به کل جمعیت 15 ساله و بیشتر که در سن اشتعال هستند 37.3 درصد به ثبت رسیده است، ولی این رقم در سال گذشته به 37.2 درصد کاهش پیدا کرده است. علت این رخداد افزایش نزدیک به 700 هزار نفری جمعیت حاضر در سن کار در سال 1400 نسبت به سال 99 بوده است.

photo_2022-06-03_20-06-51

سهم ناچیز بخش کشاورزی در اشتغال زایی تهران

16.3 درصد از شاغلین کل کشور را شاغلین بخش کشاورزی تشکیل می دهند. در میان استان های کشور بخش کشاورزی در استان کرمان با سهم 37.9 درصدی از شاغلین کل این استان، بیشترین سهم را دارد. در جایگاه دوم و سوم به ترتیب استان های آذربایجان غربی و اردبیل به ترتیب با سهم 31.9 درصدی و 31.1 درصدی شاغلین بخش کشاورزی از کل شاغلین استان در جایگاه های بعدی قرار دارد. این امر به معنی این است که در استان های مذکور کشاورزی سهم بسزایی در اشتغال زایی دارد و چنانچه بخش کشاورزی در هر یک از استان ها دچار ایراد شود، بیکاری جهش پیدا خواهد کرد.

بر اساس داده های منتشر شده بخش کشاورزی در اشتغال زایی استان تهران سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم شاغلین این بخش از کل شاغلین استان تهران تنها 1.8 درصد است. در جایگاه های بعدی نیز به ترتیب استان های البرز و قم با 3.4 درصد و 4.7 درصد قرار دارند.

نقش کم رنگ صنعت در کرمان و بوشهر

33.8 درصد از کل جمعیت شاغل کشور را در سال گذشته شاغلین بخش صنعت تشکیل داده اند. در میان استان های کشور بخش صنعت بیشترین اثر را بر اشتغال بر استان چهارمحال و بختیاری دارد، سهم این بخش از کل اشتغال این استان 45.5 درصد در سال 1400 برآورد شده است. استان مرکزی و استان یزد به ترتیب با 44.8 درصد و 44.3 درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. این داده حاکی از اهمیت و توجه بیشتر به بخش صنعت در استان های مذکور است.

بخش صنعت تنها 21.9 درصد از شاغلین کل استان کرمان را در خود جای داده است که از این حیث کمترین سهم را میان استان های کشور دارد. استان های بوشهر و کرمانشاه نیز به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند.

photo_2022-06-03_20-07-08

نقش پر رنگ خدمات در اشتغال زایی تهران

آمار ها نشان می دهد بخش خدمات در اشتغال زایی تهران سهم بسزایی دارد. این بخش به تنهایی 62.9 درصد شاغلین استان تهران را در خود جای داده است که بالاترین رقم در کل کشور است. سهم بخش خدمات در تهران نزدیک به 14 درصد از میانگین کشوری بالاتر است. استان البرز با 53.6 درصد و استان فارس با 52.1 درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بنابراین زمانی بحران هایی مانند بحران کرونا رخ دهد که بیشترین ضربه راب ه خدمات می زند، در این استان ها بیکاری را به شدت تشدید خواهد کرد.  بخش خدمات در استان های مرکزی، خراسان شمالی و زنجان نقش بسیار کمرنگی در اشتعال زایی و بازار کار این استان ها دارد. 

photo_2022-06-03_20-06-43