مرکز آمار ایران در پژوهشی به بررسی جابه‌جایی بین دهک های خانوارها در سال های ۹۷ تا ۹۹ پرداخته است. سال هایی که کشور علاوه بر رویارویی با دور جدید تحریم ها، میزبان ویروس کرونا نیز بود.

این بررسی نشان می دهد در سال ۹۹ بالغ بر یک چهارم خانوارهایی که در سال ۹۷ در دهک های میانی قرار داشتند به دهک های پایین تر منتقل شدند و قریب به نیمی از آنها توانستند در همان دهک های میانی باقی بمانند.