موضوعی که بار دیگر ارثیه بودن نرخ تورم موجود در کشور را مطرح کرده برخی معتقدند تورمی که این روزها شاهد آن هستیم، از دولت قبل به دولت سیزدهم به ارث رسیده است.‌ 

آیا واقعا این تورم ارثیه است، یا ناشی از تحریم ها و سیاست‌های تورم زای دولت کنونی؟