به گزارش اکو ایران، تورم ماهانه در خرداد رکوردهای بالایی را ثبت کرده و به بیشترین میزان خود در بازه 30 ساله رسید. 

برخی کارشناسان معتقدند این رشد بی سابقه قیمت در خرداد 1401 در نتیجه حذف یارانه ها از برخی کالاهای اساسی بوده که در نهایت موجب شده تا از سمت خوراکی ها تورم در کشور روندی افزایشی پیدا کند. در ادامه این موضوع سبب شد تا تورم دهک های ابتدایی با سیر صعودی تری رشد پیدا کند.

تورم

رکوردزنی بی سابقه تورم ماهانه در دهک اول و دوم

براساس داده های مرکز آمار تورم ماهانه دهک اول در سومین ماه سال برابر با 19.5 درصد به ثبت رسیده که تقریبا 7.3 واحد درصد از متوسط کل کشور بالاتر بوده است.

این رقم برای دهک دوم معادل با 17.9 درصد ثبت شده و دومین رکورد را در این مقطع ثبت کرده است. روندی که مرکز آمار از وضعیت رشد قیمت ها در دهک ها منتشر کرده نشان می دهد با افزایش متوسط درآمد در طبقات مختلف جامعه، تورم کمتری ثبت شده و در نهایت دهک دهم با 8.4 درصد کمترین میزان را داشته است.

این جهش قیمت ماهانه در 10 گروه درآمدی موجب شده تا روندی مشابه در تورم نقطه ای نیز به ثبت برسد.

تورم

تورم 60 درصدی دهک اول ودوم در خرداد 1401

تورم نقطه‌ای یعنی مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال گذشته. این رقم در خرداد 1401 در کل کشور برابر با 52.2 درصد ثبت شده که تقریبا بالاترین میزان در بیست سال اخیر است.

با احتساب افزایش ماهانه دهک ها در این مقطع مشاهده می شود تورم نقطه ای هر کدام یک از گروه ها رکوردهای کم سابقه ای را ثبت کرده اند.

در همین رابطه تورم دهک اول در خرداد امسال برابر با 64 درصد، بیشترین میزان این شاخص در سال های گذشته و در میان طبقات دیگر بوده است. در ادامه دهک دوم نیز دومین گروهی است که تورم آن فراتر از 60 درصد ثبت شده است.

مقایسه این متغیرها با کل تورم نقطه ای ثبت شده درکشور نشان می دهد هفت دهک نخست جامعه رشد قیمتی بالاتر از حد متوسط کشوری داشته و در سه دهک پایانی پایین تر از میانگین بوده است. برای نمونه تورم دهک دهم برابر با 49 درصد کمترین تورم نقطه ای کشور در این ماه به حساب می آید. به باور بسیاری از کارشناسان مهم ترین دلیل این اتفاق را می توان در رشد قیمت خوراکی ها جستجو کرد.

تورم ماهانه 30 درصدی خوراکی ها در دهک اول

به طور کلی تورم را می توان به دو گروه خوراکی و غیرخوراکی تقسیم بندی کرد. در این رده بندی مشاهده می شود خرداد ماه تورم خوراکی دهک اول برابر با 31 درصد بوده که بیشترین سطح را در مقایسه با سایر گروه ها داشته است.

این در حالی است که در شاخه غیرخوراکی تورم ماهانه برای تمام دهک ها پایین تر از مرز 5 درصد بوده است. در همین رابطه تقریبا بازه نرخ تورم غیرخوراکی در دهک های اول تا دهم کشور از 4.3 درصد تا 4.5 درصد بوده است.

علت این اتفاق را برخی در حذف یارانه ها از اقلام اساسی خوراکی می دانند. افزایش رشد قیمت در کالاهای خوراکی موجب می شود تا در دهک های پایین تر که سهم بیشتری از این گروه را در سبد مصرفی خود دارند تورم بیشتری تجربه شود. این در حالی است که رشد پایین تر قیمت در کالاهای غیرخوراکی سهم افزایش تورم را در دهک های پردرآمد کاهشی تر کرده است.

تورم