او البته این را هم گفت که روزنامه کیهان برای پوشش دادن رکورد تاریخی تورم ۱۳ درصدی به این سوژه پرداخته است.

به همین بهانه، در اکوایران بررسی کردیم که روند رشد پایه پولی در کدام دوره بیشتر بود؟ دوره ریاست همتی در بانک مرکزی یا در دوره فعلی.