«اکوایران» در این برنامه با بررسی روند نقدینگی در سال جاری و سال گذشته و همچنین اجزاء نقدینگی، سعی کرده علت اصلی این اتفاق را از دل آمارها بیاید.

اگر به ارقام پولی نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم سپرده های بخش غیر دولتی کاهش داشته اند، اما همچنان ابهاماتی وجود دارد. آیا این بار تورم به مدد بانک مرکزی و دولت آمده است تا رشد نقدینگی منفی شود؟