به گزارش اکوایران، تعداد کل شاغلین کشور در بهار سال جاری 23 میلیون و 577 هزار نفر برآورد شده که نسبت بهار سال گذشته نزدیک به صد هزار نفر کاهش داشته است. از این تعداد افراد شاغل در اقتصاد کشور 84.4 درصد سهم مردان و 15.6 درصد سهم زنان است، به عبارت دیگر تنها حدود 15 درصد از افراد دارای شغل در بهار امسال زن بوده اند. بررسی ها نشان می دهد سهم بخش خدمات از شاغلین کل چه در مورد مردان و چه مورد زنان در بهار امسال نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش داشته است. سهم بخش خدمات از تعداد شاغلین زن کشور در بهار امسال بالغ بر 60 درصد بوده، بانوان شاغل در این بخش در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 بالغ بر 214 هزار نفر افزایش داشته است. اما از سوی دیگر شاغلین زن بخش کشاورزی در همین بازه زمانی نزدیک به 140 هزار نفر کاهش یافته که نشان دهنده وضعیت نامناسب کار برای بانوان در مناطق روستایی کشور است. در این گزارش به بررسی سهم بخش های اقتصادی از اشتغال کل کشور در مورد زنان و مردان پرداخته شده است.

رکود در اشتغال کشاورزی

تعداد شاغلین بخش کشاورزی در بهار 1401 حدود 3 میلیون و 782 هزار نفر برآورد شده است، این تعداد در بهار سال گذشته حدود 4 میلیون و 249 هزار نفر برآورد شده بود. به بیان ساده تر تعداد شاغلین بخش کشاورزی در بهار امسال نسبت به فصل مشابه در سال قبل بالغ بر 467 هزار نفر کاهش داشته است. این در حالیست که رشد اقتصادی سال گذشته در بخش کشاورزی منفی بوده و این بخش در رکود قرار داشته، با این وجود تعداد شاغلین بخش کشاورزی در سال جاری نسبت سال گذشته کمتر نیز شده است. با این وجود احتمالا در سال جاری نیز شاهد رشد مناسب در این بخش خواهیم بود. آمار ها نشان می دهد سهم بخش کشاورزی از تعداد شاغلین کل کشور در بهار امسال 16 درصد بوده است که نسبت به سهم این بخش در بهار سال گذشته نزدیک به 2 درصد کاهش داشته است. با توجه به تمامی این موارد ظاهرا خشکسالی های سال گذشته امسال هم گریبان گیر این بخش خواهد بود.

رشد اشتغال خدمات در بهار امسال

آمار ها نشان می دهد تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار امسال نسبت فصل مشابه سال قبل 525 هزار نفر افزایش داشته است، به عبارت دیگر تعداد شاغلین این بخش از 11 میلیون و 552 هزار نفر در بهار سال گذشته به 12 میلیون و 78 هزار نفر در بهار 1401 رسیده است. همین امر باعث شده است تا سهم این بخش از کل شاغلین از 48.8 درصد در بهار سال گذشته به 51.2 درصد در بهار امسال برسد. در بهار سال گذشته کشور درگیری شدید با بیماری کرونا داشته است، با توجه به اینکه بحران هایی مانند کرونا مهلک ترین ضربه را ابتدا به بخش خدمات می زند، این بخش با رکود نسبی مواجه شده است. اما در بهار امسال که شدت اپیدمی بسیار فروکش کرده است بخش خدمات توانسته نفسی بکشد و اشتغال در این بخش بالغ بر نیم میلیون نفر افزایش یابد. با وجود اینکه در سال گذشته رشد بخش خدمات مناسب بوده است، پیش بینی می شود چنانچه این روند ادامه یابد در سال جاری نیز رشد اقتصادی بخش خدمات در سال 1401 نیز مناسب باشد.

photo_۲۰۲۲-۰۷-۰۶_۱۹-۱۸-۳۰

کاهش سهم صنعت از اشتغال زایی در بهار

تعداد شاغلین بخش صنعت در بهار سال گذشته 7 میلیون و 872 هزار نفر بوده است، در بهار سال جاری این رقم با کاهش 160 هزار نفری به 7 میلیون و 711 هزار نفر رسیده است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی بخش صنعت در سال گذشته حدود 6 درصد به ثبت رسیده است، چنانچه روند اشتغال در این بخش در فصول آتی نیز نسبت به سال گذشته کاهشی باشد، در سال 1401 شاهد رشد اقتصادی بالایی در این بخش نخواهیم بود. سهم بخش صنعت از تعداد شاغلین کل در بهار سال جاری 32.7 برآورد شده است، این در حالیست که در بهار سال گذشته این سهم بالای 33درصد بوده است، به عبارت دیگر سهم بخش صنعت از شاغلین کل اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود نیم درصد کاهش را تجربه کرده است.

کدام بخش نقش اصلی را در اشتغال مردان دارد؟

تعداد کل شاغلین مرد در بهار امسال 19 میلیون و 896 هزار نفر برآورد شده که نسبت به سال گذشته بالغ بر 157 هزار نفر کاهش داشته است. بررسی ها نشان می دهد در بهار امسال سهم بخش خدمات از کل اشتغال مردان 49.6 درصد بوده است، به بیان دیگر در نخستین فصل سال  1401 نزدیک به نیمی از مردان شاغل کشور در بخش خدمات مشغول به کار بوده اند. این در حالیست که در بهار سال گذشته این سهم 2 درصد کمتر بوده است که نشان از رونق بخش خدمات در اشتغال زایی مردان در سال جاری نسبت به سال 1400 دارد.

بر اساس مقایسه صورت گرفته میان بهار امسال و سال گذشته در سهم اشتغال مردان، سهم بخش صنعت تغیر محسوسی نداشته است و تنها این سهم در بهار 1401 نسبت به پارسال حدود 0.7 درصد کاهش داشته است. اما کاهش اصلی در اشتغال مردان، در بخش کشاورزی رخ داده است. سهم کشاورزی در اشتغال زایی مردان در بهار 1400 حدود 17.5 درصد برآورد شده است، این سهم اکنون در سال جاری به 16 درصد کاهش یافته است. بر این مبنا بخش خدمات جای کاهش اشتغال در گروه کشاورزی را در بهار امسال برای مردان گرفته است.

photo_2022-07-22_11-19-46

خدمات؛ مهم ترین بخش در اشتغال زایی زنان

کل تعداد شاغلین زن در بهار سال جاری 3 میلیون و 681 هزار نفر برآورد شده است، این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 38 هزار نفر افزایش داشته است. این در حالیست که نرخ بیکاری زنان در بها امسال نسبت به بهار گذشته نیم درصد بیشتر شده است، این امر نشان می دهد ورود به بازار کار بانوان و تقاضای شغل از سوی آنان در نخستین فصل از سال 1401 افزایش را تجربه کرده است.

بخش خدمات بیشترین سهم را در اشتغال بانوان دارد، سهم این بخش از کل تعداد شاغلین بخش خدمات در بهار سال جاری 60.2 درصد برآورد شده است که نسبت به بهار سال 1400 حدود 5 درصد افزایش یافته است. آمار ها نشان می دهند در نخستین فصل سال جاری حدود 214 هزار نفر به تعداد شاغلین بخش خدمات در مورد بانوان افزوده شده که با توجه به تعداد شاغلین زن در کشور عدد بالایی محسوب می شود.

سهم بخش کشاورزی در اشتغال زایی زنان از 20.4 درصد در بهار سال گذشته به 16.5 درصد در بهار سال 1401 رسیده است. این فاصله این دو بازه زمانی نزدیک به 140 هزار نفر از تعداد شاغلین زن بخش کشاورزی کاسته شده است. با توجه به اینکه اکثر بانوان روستایی به کار کشاورزی مشغول هستند، پیش بینی می شود با این رخداد وضعیت اشتغال برای بانوان روستایی در سال جاری دشوار شده باشد. سهم بخش صنعت نیز از 24.2 درصد در بهار 1400 به 23.3 درصد در بهار سال جاری کاهش یافته است.

 

photo_2022-07-22_11-19-57