به گزارش اکوایران، نرخ بیکاری فصلی جوانان ایران به بالاترین سطح فصلی خود در یک سال و نیم گذشته رسیده است. افزایش این نرخ نشان می دهد طبق برآوردهای مرکز آمار در تابستان 1400 درصد بیشتری از جوانان در کشور شغل خود را از دست داده یا توانایی شاغل شدن در این فصل را نداشته اند. این بیشترین میزان درصد بیکاری از ابتدای سال 99 تاکنون بوده است.

سن جوانان در این آمارگیری طبق مصوبه اردیبشهت سال 98 از 15 تا 29 سال به 18 تا 35 سال تغییر کرده است. از این رو در محاسبه نرخ بیکاری جوانان ارقام این بازه سنی مورده بررسی قرار گرفته است.

کرونا

رکورزنی نرخ بیکاری در یک سال و نیم اخیر

به طور کلی نرخ بیکاری حاصل نسبت افراد بدون شغل به کل جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در مدت معلوم است. برای بررسی این رقم در بخش جوانان باید آمار و ارقام این دوره سنی مورد بررسی آماری قرار بگیرد.

در همین خصوص برآورد اخیر مرکز آمار از بیکاری جوانان در تابستان 1400 نشان می دهد در این موعد نرخ بیکاری این گروه سنی در مجموع مردان و زنان برابر با 17.6 درصد بوده است. مقایسه این رقم با آمارهای فصلی بیکاری از بهار 99 تاکنون نشان از بالاترین سطح این شاخص در این بازه داشته است.

این رویداد می تواند ناشی از شیوع کرونا در کشور و تاثیر آن بر بازار کار بوده باشد.

تفکیک این بررسی در بخش زنان و مردان حاکی از افزایش نرخ بیکاری  زنان جوان در جامعه در مقایسه با مردان این گروه سنی داشته است.

کرونا

رکوردزنی دو ساله نرخ بیکاری زنان جوان

بررسی نرخ بیکاری در بازه 18 تا 35 سال نشان می دهد در فصل تابستان این متغیر در حوزه مردان برابر با 14.6 درصد است که بیشترین میزان در 5 فصل قبل بوده است.

اما در حوزه زنان این رقم رکورد بالاتری را ثبت کرده است. این نرخ در دومین فصل 1400 معادل با 31 درصد بوده که بیشترین رقم در دو سال گذشته است.

به طور کلی سایر آمارهای کرونایی در کشور نیز نشان می دهد شیوع کرونا در کشور بر جامعه زنان اثرگذاری بیشتری داشته است.

طبق داده های وبینار مرکز آمار درخصوص آمار و ارقام کرونایی، به ازای هر 100 زن 93 مرد در کشور به این بیماری مبتلا شده اند. از سوی دیگر صدمات شغلی در بخش زنان در اثر تعدیل هزینه های نیروی کار بیشتر از مردان بوده که در نهایت منجر به افزایش بیشتر بیکاری در این شاخه بوده است.

عامل مهم دیگر طبق تحلیل ها، افزایش فعالیت بانوان در خانه به دلیل دورکاری ها و رشد وظایف این بخش در منزل بوده که همگی در ادامه اثرات زیان بار شیوع این ویروس در کشور بوده است.

کرونا