قطعا آسان‌ترین راه‌ برای گرفتن مالیات،‌ قبل از پرداخت حقوق به کارمندان توسط دولت است. حال این مساله هنگامی تبعیض آمیز می‌شود که دیگر اصناف و شاغلین مانند کارمندان دولتی مالیات نمی‌دهند و بعضا تا چند سال به تعویق می‌اندازند. محمد شکری، مستشار دیوان محاسبات در این خصوص توضیح می‌دهد.