در کشور ما قریب به ۵ دهه است که نه تنها توفیقی در رسیدن به رشد اقتصادی حاصل نشده بلکه در دهه های اخیر حتی میزان رشد اقتصادی به نزدیکی صفر رسیده است.

اما چرا کارنامه قابل دفاعی در رشد اقتصادی نداریم؟ 

در این برنامه در گفت و گو با دکتر تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی این سوال پرداختیم. تیمور رحمانی معتقد است که رشد پایدار در اقتصاد با جادو ممکن نیست و نمی توان با مولفه های رشد کوتاه مدت، به رشد بلندمدت دست یافت.