به گزارش اکو ایران، پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در سه سناریو تورم پایان سال 1400  را پیش بینی کرده و مطابق با تحلیل اثر سه متغیر مهم این پیش بینی را منتشر کرده است.

در این داستان سه عامل در تحلیل ها مورد بررسی قرار گرفته است. نخست روند تورم بدون هیچ پیش شرطی و صرفا ادامه روند آماری از ابتدای سال هفتاد تاکنون، دوم تاثیر گذاری نرخ ارز و سوم پیش بینی بر اساس تغییرات متغیر پایه پولی.

تورم

حداکثر 33.5 درصدی در پیش بینی تورم آخر سال

در سناریوی غیر شرطی در پیش بینی تورم تنها روند سری زمانی این متغیر مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بررسی مشاهده می شود متوسط بلند مدت تورم از ابتدای سال 90 تاکنون در حدود 20 درصد قرار داشته است اما به صورت نقطه ای در پایان سال 99 به 45 درصد رسیده است.

ادامه روند متغیرها در سه حالت آماری نشان از سه رقم مختلف در پایان سال 1400 دارد.

پیش بینی بهترین مدل در هر گام، ترکیب پیش بینی و پیش بینی مدل با کمترین میانگین خطا سه حالتی است که طی آن بررسی می شود تورم در پاپان 1400 به ترتیب معادل با 28.7 درصد، 33.5 درصد و 24 درصد خواهد بود.

تورم

پیش بینی تورم مشروط به سناریوهای نرخ ارز

به طور کلی تورم ایران در دهه 90 متاثر از سه تکانه ارزی بوده است. در سال 91 تحت تاثیر تکانه ارزی 91 به بالای 40 درصد رسیده و در سال های 92 تا  96 در میانگین بلند مدت 20 درصد قرار گرفته است. در سال 97 شوک ارزی دیگر تورم را به بالای 50 درصد در سال 98 رساند و آخرین شوک نرخ ارز در سال 99 موجب شد در حالی که نرخ تورم داشت در مسیر کاهشی قرار می گرفت به سطح بالای 45 درصد ارتقا پیدا کند.

تورم

محاسبات انجام داده شده در این نهاد نشان  می دهد در صورتی که نرخ ارز معادل با زمان نگارش مقاله یعنی 25 هزار تومان در سال 1400 ثابت بماند تورم در پایان سال به 19.9 درصد خواهد رسید. 

طبق تحلیل های این مرکز اگر نرخ ارز به پایین تر از سطح 25 هزار تومان تنزل پیدا کند نرخ تورم نقطه به نقطه به 12.7 درصد( 5 تا 7 درصد کمتر از میزان پیش بینی در حالت نرخ ارز ثابت) و اگر از 25 هزار تومان فراتر رود نرخ تورم به 31.7 درصد (9 تا 11 درصد بیشتر از سناریوی نرخ ارز ثابت) خواهد رسید.

تورم

پیش بینی تورم در اثر رشد پایه پولی تا پایان سال

عامل دیگر در افزایش تورم را می توان به پایه پولی مرتبط دانست. زمانی که پایه پولی در کشور روندی فزاینده داشته باشد با اندکی تاخیر درنهایت در شراطی خاص می تواند به تورم منجر شود. به طور کلی در شرایط تحریم ها زمانی که دولت ها با رکود و شرایط شدید اقتصادی مواجه هستند مجبور هستند برای بیرون آمدن از این وضعیت دست به اعمالی زنند که پایه پولی را در کشور ارتقا می دهد. اکنون بررسی می شود این روند در صورت ادامه چه تورمی را در پایان سال به همراه خواهد داشت؟

در همین رابطه سناریوهای پیش بینی تورم در  سال 1400 در اثر افزایش در پایه پولی به سه بخش تقسیم بندی می شود.

نخست سناریوی سیاست پولی انبساطی که در آن فرض می شود پایه پولی به اندازه میانه پنج فصل منتهی به پایان سال 99 به صورت فصلی رشد پیدا کند. میزان این رشد برابر با 8.7 درصد محاسبه شده و تا پایان ادامه پیدا کرده است. در همین رابطه  تورم نقطه ای پیش بینی شده در پایان سال برابر با 30.1 درصد برآورد شده که بالاترین میزان تورم در میان سه سناریوی رشد پایه پولی بوده است.

تورم

سناریوی دوم سیاست پولی انقباضی است یا بازگشت به میانگین بلند مدت است که در پایان سال تورم 25.8 درصدی را در پی خواهد داشت. در این سناریوی رشد فرض می شود که رشد پایه پولی به میانگین بلندمدت خود برگردد. میانگین رشد فصلی پایه پولی در بازه بلندمدت سال 1391 تا 1399 حدود 5 درصد بوده است و این نرخ رشد فصلی برای همه پنج فصل آتی لحاظ میشود.

سیاست پولی انقباضی شدید : در این حالت رشد فصلی پایه پولی برای پنج فصل برابر با ۲٫۷ درصد در نظر گرفته می شود. بررسی میانگین چهار دوره ای از رشد فصلی پایه پولی برای سالهای اخیر نشان می دهد کمترین آن مربوط به سال 1393 و برابر با ۲٫۷ درصد بوده است. لذا، این نرخ به عنوان نرخ سیاست انقباضی تلقی میشود یعنی کمترین رشد پایه پولی در یک دهه اخیر( اگرچه در این سیاست کماکان شاهد رشد بخش پولی هستیم، کمتر بودن رشد پایه پولی از متوسط و احتمال رشد بخش حقیقی این امکان را میدهد آن را انقباضی درنظر بگیریم).

طبق این سناریو تورم در پایان سال معادل با 23.1 درصد به دست می آید که کمترین میزان تورم نقطه به نقطه در پایان سال 1400 در سه سناریوی مورد بررسی در رشدپایه پولی بوده است.

تورم