در این لیست روسیه با سوزاندن ۲۶.۴ میلیارد مترمکعب گاز همراه، سهمی ۱۷.۳ درصدی را به خود اختصاص داده و ایران با کسب مقام دوم و سهم ۱۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۱، ۱۸.۵ میلیارد مترمکعب گاز همراه مشعل سوزانده است، یعنی روزانه  بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز که نزدیک به دو فاز استاندارد از تولیدات گازی میدان پارس جنوبی محسوب می‌شود!