برنامه اکوخبر

خیز نقدینگی در آخر مرداد

بانک مرکزی درهفته پایانی مرداد ماه، سیاست جذب نقدینگی در هفته های قبل را ادامه نداد و میزان جذب پول بسیار کمتر از بسط پولی بود که از کانال این بانک صورت گرفت.

آمارها نشان می دهد عوامل تورم ساز اقتصاد ایران مثل پایه پولی و نقدینگی رشد بالایی در تیر ماه داشته اند و پایه پولی در دهه ۹۰ بی سابقه بوده است. این رشد می طلبد بانک مرکزی با جذب پول در بازار باز از نقدینگی در گردش در اقتصاد بکاهد تا نوسانات قیمتی آتی را کمتر کند. 

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد