اما حالا تدوام وضعیت اقتصادی بد و فشار تورم و کاهش ارزش لیر کاری کرده که شاید اردوغان را به سراشیبی ترک قدرت بکشاند.