طبق گفته های محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور ، دولت تصمیم داشته از ابتدای سال آینده یارانه نقدی را افزایش دهد اما با توجه به تاکید رئیس جمهور این تصمیم از اکنون اجرایی می شود.